تفسیر آیه سی و نهم سوره نساء : ای کاش این انسان های فخر فروش که یا بخل می کنند یا اگر انفاق می کنند از مالشان می کنند آن هم برای خود نمایی ...