تفسیر آیه سی و هفتم سوره نساء : متکبر فخر فروش کیست ؟ آن ها کسانی هستند و هم مردم را به بخل امر می کنند .