تفسیر آیه سی و ششم سوره نساء : بندگی خدا کنید ، هیچکس را همتای خدا قرار ندهید و به والدین خود احسان کنید ، به مساکین و یتیمان ...