تفسیر آیه سی و پنجم سوره نساء : اگر از ناسازگاری و جدایی بین زن و شوهر ترسیدید ، دادگاه دولتی شرکت نکنید . یک نفر از فامیل های مرد و یک نفر از فامیل های زن بیاید و مشکل را حل کند .