تفسیر آیه سی و یکم سوره نساء : اگر از گناهان بزرگی که نهی کرده ایم انجام ندهید ، ما گناهان کوچک تان را می بخشیم ...