تفسیر آیه سی ام سوره نساء : هرکس از روی تجاوز و ستم دست به مال مردم بزند و نهی ما را نادیده بگیرد ...