تفسیر آیه بیست و نهم سوره نساء : ای کسانی که ایمان آورده اید اموالتان را به حق بخورید و ناحق نخورید . مگر اینکه با رضایت ...