تفسیر آیه بیست و هشتم سوره نساء : خداوند می خواهد با آسان کردن قوانین ازدواج بار آن را ضعیف کند ...