تفسیر آیه هجدهم سوره نساء : در این آیه اشاره به کسانى که توبه آنها پذیرفته نمى‏شود نموده، مى‏فرماید: ...