تفسیر آیه هفدهم سوره نساء : عفت در پرتو توبه صریحا بیان شد، در این آیه پاره‏اى از شرایط آن را بیان مى‏کند و مى‏فرماید: ...