تفسیر آیه شانزدهم سوره نساء : در این آیه حکم زنا و عمل منافى عفت «غیر محصنه» را بیان مى‏کند، و مى‏فرماید: ...