تفسیر آیه سیزده و چهاردهم سوره نساء : به دنبال بحثى که در آیات گذشته در باره قوانین ارث گذشت در این آیه از این قوانین به عنوان حدود الهى یاد کرده مى‏فرماید: «اینها حدود و مرزهاى الهى است» ...