تفسیر آیه دهم سوره نساء : چهره باطنى اعمال ما! در آغاز این سوره تعبیر شدیدى پیرامون تصرفهاى ناروا در اموال یتیمان دیده مى‏شود که صریحترین آنها ...