تفسیر آیه نهم سوره نساء : جلب عواطف به سوى یتیمان! قرآن براى برانگیختن عواطف مردم در برابر وضع یتیمان اشاره به حقیقتى مى‏کند که گاهى مردم از آن غافل ...