تفسیر آیه ششم سوره نساء : در این آیه دستور دیگرى در باره یتیمان و سرنوشت اموال آنها داده و مى‏فرماید: «یتیمان را بیازمایید تا هنگامى که به حد بلوغ برسند» ...