تفسیر آیه دوم سوره نساء : خیانت در اموال یتیمان ممنوع- در هر اجتماعى بر اثر حوادث گوناگون پدرانى از دنیا مى‏روند و فرزندان صغیرى از آنها باقى مى‏مانند.