تفسیر آیه صد و نود و شش و صد و نود وهفت سوره آل عمران : خداوند به پیغمبر می گوید فریب متاع این دنیا و رفت و آمد کفار را نخورید چرا که جایگاه آن ها جهنم است . این آیه نشان می دهد که ...