بخش دوم از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان ایتالیا پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند ...