تفسیر آیات صد و سی و یک دو آل عمران : مربوط به آیه قبلی و در مورد ربا خواران . در این آیه ربا خوار و کفار به سان هم هستند .