تفسیر آیه صد و سی سوره آل عمران : ای کسانی که ایمان آورده اید . ربا و بهره پول را زیاد نگیرید و از خدا پروا کنید تا شاید رستگار شوید .