الله اکبر ...خمینی رهبر...الله اکبر...خمینی رهبر.... این بانگ آزادیست...کز خاوران خیزد ..فریاد انسان هاست ...کز نای جان خیزد.....نماهنگ انقلابی بسیار زیبا با صدای استاد گلریز