در این دنیا به مادیات و انگیزه ها آلوده هستیم باید خود را برای عبور از مرگ پاکیزه کنیم با نماز و روزه وحج که شامل همه چیز است.....بخشی از بیانات پر مفهوم مقام معظم رهبری در مورد مراسم حج