کلیپ کوتاهی از حضور مقام معظم رهبری در خانه مرحوم آیت الله تهرانی