اگر بین خود تان و خدا و انبیا مانعی پیدا نشود و اگر رفع مانع کردید خدا ما بین شما و خلق را اصلاح می کند .....سخنان ارزنده و گهر بار آیت الله بهجت