باد شدیدی در حال وزیدن بود به طوری که حشرات و پرنده ها در جنگل نمی‌توانستند پرواز کنند هاچ روی تخته سنگی نشسته بود که زنبورهای دشمن حمله کردند و ... کارتون خاطرانگیز هاچ زنبور عسل