آموزش برش زدن و دوخت چادر نماز توسط خانم «سیما عمرانی» با روشی ساده .