کلیپی زیبا در وصف حضرت امام جواد (ع) و چگونگی به امامت رسیدن حضرت، از زبان دکتر رفیعی.