آسمون لاله گون شد/ عرش حق واژگون شده/ ز جا برخیز ای برادر/ مادر آمد به شور و شین ...