صدا صدای روضه خونه/ روضه ی طفلی نیمه جونه/ من براچی روضه بخونم/ تا تازیانه روضه خونه ... نوحه سینه زنی شور در شهادت حضرت رقیه با صدای حسین طاهری.