کلیپی دیدنی و تاثیرگذار از مادر شهیدی گمنام که به دنبال فرزند خود در کاروان شهدای گمنام می گردد، همراه با سخنان زیبایی از رهبر معظم.