مراسم اجرای رزمایش میدانی ثقلین توسط دانشجویان دانشگاه علوم دریایی حضرت امام (ره)