توضیحاتی کوتاه و راهگشا از دکتر« سید هادی افقهی» در بررسی ریشه ها و حامیان اقدامات توهین آمیز به ریشه های اسلام و مسلمین از جمله فیلم موهن " معصومیت مسلمانان"، در بخش چهارم از برنامه «راز» مورخ 25 شهریور 1391.