یک پرنده وحشی قصد شکار یک ملخ و بچه‌ او رو داشت که هاچ بچه ملخ رو زیر بوته ها پنهان کرد تا از دست پرنده در امان باشه ملخ بزرگ از کار هاچ خیلی خوشحال شد و از او تشکر کرد تا .... کارتون خاطر انگیز هاچ زنبور عسل