هاچ در مدتی که دنبال مادرش می‌گشت بعضی وقتها خیلی به او نزدیک شده ولی به خاطر کمک به یک دوست یا شخص ناشناس باعث شده که وا از مسیرش دور بشه و نتونه مادرش رو پیدا کنه حالا ... کارتون خاطر انگیز هاچ زنبور عسل