تاپ تاپ خمیر شیشه پر پنیر / دوتا نون بیار یه کباب بگیر/ شیش سیخ کباب عالی فقط سیخی شیش هزار/ .... سرود بسیار زیبا و شاد عموپورنگ در برنامه هزار و شصت و شونزده