هاچ بالای یک برگه بسیار زیبا در حال پرواز کردن بود که متوجه یک حشره کوچولو شد که داشت در آب غرق می‌شد هاچ فوراً او رو نجات داد و همراه مادر حشره او را به خونشون برد و .... کارتون خاطرانگیز هاچ زنبور عسل