اگرچه دیده در خون نشسته اش تر بود/ دو چشم بی رمقش نیمه باز بر در بود/ فتاده بود به خاک نفس نفس می زد/ عزیز فاطمه زخمی ترین کبوتر بود ... ذکر مصیبت در شهادت جواد الائمه علیه السلام با نوای سوزناک حاج حسن خلج.