هاچ زنبور عسل در جنگل شنیده بود که زنبورعسل دنبال پسر گمشده‌اش می‌گرده از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد و به دنبال اون زنبور عسل رفت تا اینکه .... کارتون خاطرانگیز هاچ زنبور عسل