هاچ زنبور عسل در راه جنگل با سه حشره که جنگجوی قوی بودند برخورد کرد ساعتها در خشکی و بیابان راه رفتند تا به یک حشره پیر رسیدند و .... کارتون خاطرانگیز هاچ زنبور عسل