انیمیشن زیبا و دیدنی ننه نقلی داستان یک پیرزنی است که با سبد در رودخانه به دنبال خروس خود میرود و از کاخ پادشاه سردرمی آورد و .... از سری داستانهای حاکم و حاتم