در این قسمت از کارتون زیبای سیمای امام علی (ع) می بینیم که امام علی چگونه با تدبیر دشمنان را شکست می دهدو .....