من دیگه بسه برام تحمل این همه غم....بسه جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم....وقتی فایده ای نداره غصه خوردن واسه چی..... واسه عشقای تو خالی ساده مردن واسه چی......نماهنگ بسیار بسیار زیبا با صدای رضا صادقی