عدالت به این معنی است که شخص گناه کبیر انجام ندهد و گناهان صغیره را هم تکرار نکند و ...