مراتب خلوص را اهل بیت داشتند مانند خلوص در نیت خلوص در عمل و خلوص در شهادت جمیع مراتب را سزاوار است که دوستادارن و شیعیانشان نیز داشته باشند و .... سخنان آیت الله ناصری در مورد مراتب خلوص در برنامه ماه خدا