پل های تاریخی شهر بروجرد از جمله بناهایی هستند که در ادوار مختلف تاریخ و به منظور سهولت در عبور و مرور ساخته شده اند اصلی ترین کاربرد پل عبور مرور بوده است اما در صورت نیاز به گونه ای ساخته می شدند که کاربرد دیگری نیز داشته باشند و....