در ادامه حتک حرمت حرم حضرت معصومه(س) حاج شیخ محمد بافقی برای خانواده شاه پیام می فرستد و وقتی اخطارش با بی توجهی مواجه می شود با شهامت تمام به حرم رفته و از خانواده رضا شاه می خواهد که حرم را ترک کنند واین بهانه ای شد برای شاه تا ....