در این قسمت از مستند تاریخ حجاب را از دوره مشروطه و قاجار بررسی می کند و حتک حرمتی که همسر رضا شاه و زنان اطرافش به حرم حضرت معصومه (س) می کنند