مستند خورشید مرده بود گذری دارد بر تاریخ حجاب در ایران در ایران قبل از ورود اسلام برای ایرانیان حجاب و پوشش اهمیت داشته .کلا حدود حجاب در ایران از دو بعد تاریخی و اعتقادی قابل بررسی است .....