ورود به نماز در اذان با تشهد و خروج از نماز هم با تشهد است ، در نماز واجب است که تشهد بخوانیم و در آن به یکتایی خداوند اقرار کنیم و ...