در قرآن آیات زیادی وجود دارد در رابطه با اینکه تمام هستی تسبیح گو خداوند است و سبحان الله می گوید و ...